MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ THI HSK NĂM 2015

Các bạn sinh viên lớp ĐHNN Anh K3 đi thi HSK4
Các bạn sinh viên lớp ĐHNN Anh K3 đi thi HSK4
Sinh viên lớp ĐHNN Anh K3 và ĐHSP Ngữ văn K3
Sinh viên lớp ĐHSP Anh
Sinh viên lớp CĐSP Anh K39 đi thi HSK 3
Tập thể chụp hình kỷ niệm trước khi đi thi
Sinh viên lớp ĐHSP Ngữ văn K3 đi thi HSK 4

Hit Counter provided by shuttle service from lax