Ngữ pháp

Chinese HSK Grammar 2

Chinese HSK Grammar 2

1. How to use “帮” “帮助” and “帮忙”?   2. What is the Difference Between 想 and

Chinese HSK Grammar 1

Chinese HSK Grammar 1

1. Difference between 后来 VS 以后 VS 之后   2. Difference Between 经历 and 经验   3. How to Use Chinese Words

NGỮ PHÁP BỔ TRỢ HSK4 (PHẦN THI SẮP XẾP ABC) – PHẦN 03

NGỮ PHÁP BỔ TRỢ HSK4 (PHẦN THI SẮP XẾP ABC) – PHẦN 03

  6. Câu phức nhân quả   因为 … 所以 …(bởi vì … cho nên …) Yīnwèi … suǒyǐ …

NGỮ PHÁP BỔ TRỢ HSK4 (PHẦN THI SẮP XẾP ABC) – PHẦN 02

NGỮ PHÁP BỔ TRỢ HSK4 (PHẦN THI SẮP XẾP ABC) – PHẦN 02

4. Câu phức lựa chọn   是 … 还是 …(là … hay là …) Shì … háishì … 或者 …,或者

NGỮ PHÁP BỔ TRỢ HSK4 (PHẦN THI SẮP XẾP ABC) – PHẦN 01

NGỮ PHÁP BỔ TRỢ HSK4 (PHẦN THI SẮP XẾP ABC) – PHẦN 01

1. Câu phức song song (一) 边 … (一) 边 … : vừa … vừa … (yī) biān … (yī)

Chinese Picture Dictionary 汉语图解词典

Chinese Picture Dictionary 汉语图解词典

Hoa Ngữ Khôi Nguyên giới thiệu đến các học viên Từ điển Chinese Picture Dictionary 汉语图解词典 phục vụ cho việc học tiếng

NGỮ PHÁP TIẾNG HOA

NGỮ PHÁP TIẾNG HOA

Hoa Ngữ Khôi Nguyên giới thiệu cho các học viên một số sách Ngữ Pháp tiếng Hoa phục vụ đắc


Hit Counter provided by shuttle service from lax